Specjalizacje

Poznaj obszary w których działam

Prawo Karne

W zakresie prawa karnego kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, zajmując się między innymi:

 • Reprezentowaniem i obroną klienta na każdym stadium postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • Udzielaniem porad i opinii prawnych
 • Sprawami z zakresu prawa karnego skarbowego
 • Oskarżaniem w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Występowaniem w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych

Prawo Cywilne

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych zajmując się między innymi:

 • Udzielaniem porad i opinii prawnych
 • Sporządzaniem i opiniowaniem umów
 • Reprezentowaniem przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • Dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych jak również zadośćuczynienia
 • Reprezentowaniem klientów przed sądami w sprawach dotyczących błędów medycznych
 • Sprawami o ochronę dóbr osobistych
 • Windykacją należności

Prawo Spadkowe

W zakresie prawa spadkowego kancelaria zajmuje się między innymi:

 • Sprawami o stwierdzenie nabycia spadku
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Dział spadku
 • Niegodność dziedziczenia
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Nieważność testamentu

Prawo Rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria zajmuje się między innymi:

 • Sprawami o rozwód (z orzekaniem i bez orzekania o winie małżonków)
 • Sprawami o separację
 • Sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
 • Sprawami alimentacyjnymi (alimenty na rzecz dzieci, małżonka po rozwodzie, podwyższenie alimentów)
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Przysposobienie

Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych zajmując się między innymi:

 • Reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych i przesądowych w wszystkich sporach wynikających ze stosunku pracy
 • Przygotowaniem kompleksowych opinii prawnych związanych z prawem pracy
 • Analizowaniem i opiniowaniem prawnym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich
 • Sprawami o przywrócenie do pracy
 • Dochodzeniem odszkodowań za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
 • Prowadzenie spraw dotyczących zwolnień indywidualnych i grupowych

Prawo Handlowe

W zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawych zajmując się między innymi:

 • Stałą i kompleksową obsługą działalności gospodarczej
 • Tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego: jawnych, partnerskich, komandytowych komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjnych
 • Sporządzaniem opinii prawnych
 • Przygotowaniem umów, statutów spółek – analizą aktualnych umów i statutów pod względem możliwości ich zmiany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i aktualnej sytuacji rynkowej firmy
 • Szeroko rozumianym dworactwem w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta
 • Obsługą obrad zgromadzeń wspólników, posiedzeń organów spółek
 • Sprawami upadłościowymi, restrukturyzacyjnymi, upadłość konsumencka,

Nieruchomości

W zakresie spraw związanych z nieruchomościami kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych zajmując się między innymi:

 • Kompleksowym badaniem i oceną stanu prawnego nieruchomości
 • Doradztwem przy obronie nieruchomościami
 • Umowy deweloperskie, prowadzenie negocjacji
 • Sprawami o zniesienie współwłasności oraz wszelkim roszczeniami z tym związanymi (pożytki, nakłady, bezumowne korzystanie z nieruchomości)
 • Sprawami o naruszenie posiadania
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Prawo Administracyjne

W zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych zajmując się między innymi:

 • Reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Odwołaniem od decyzji administracyjnych, reprezentowaniem Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Odwołaniem od decyzji urzędów skarbowych
 • Przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego